மாதாந்திர கூட்டம் -ஏப்ரல் மே 2023

அகமுடையார் சேம்பர் ஆப் காமர்ஸ் அண்ட் இன்டஸ்டரீஸ்-மாதாந்திர கூட்டம் -ஏப்ரல் மே 2023

நாள்: 28-05-2023,ஞாயிற்றுக்கிழமை
இடம்: இராம்ரத்தினா ரெசிடென்சி ,மீனாட்சி மிஷன் அருகில்,மாட்டுத்தாவணி,மதுரை

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ACCI
Logo